Air Mekong Khởi Hành Từ Thành Phố Hồ Chí Minh Đi Hà Nội


NGÀY BAY
GIỜ KHỞI HÀNH
GIỜ HẠ CÁNH
SỐ HIỆU CHUYẾN BAY
GÍA VÉ
Hàng ngày
6:15
8:15
P8 600

8:55
10:55
P8 604

10:00
12:55
P8 382
12:10
14:10
P8 912
12:40
15:40
P8 340
14:20
15:10
P8 364
17:35
19:35
P8 608

21:00
23:00
P8 614

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Saigon.travel