Chenla Resort Phu Quoc

Star rating: star 2star 2star 2star 2
Rate from: 1.490.000 đồng
Add: Bãi Xếp, Ông Lãnh, Cửa Dương, Phú Quốc

 

Đặt Phòng

Họ tên* :

Địa chỉ email* :

Số điện thoại* :

Khởi hành*:

Người lớn*:

Trẻ em*:

Yêu cầu khác

* : captcha

 
 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Saigon.travel